Eco basics

L'utopia econòmica: la competència perfecta de Eco basics

L’utopia econòmica: la competència perfecta

Conceptes explicats: · Benestar del consumidor · Mercat, indústria o sector · Competència perfecta · Monopoli · Oligopoli · Competència monopolística · Quota de mercat · Producte homogeni · (més…)...
Els bàsics de l'economia de mercat de Eco basics

Els bàsics de l’economia de mercat

Conceptes explicats: · Mercat · Oferents · Demandants · Utilitat · Equilibri del mercat · Preu d'equilibri o preu de mercat · Excedent · Escassetat · Unitats monetàries · Disposició (més…)...