Emissió i absorció de radiació electromagnètica

Emissió i absorció de radiació electromagnètica per part de l’àtom d’hidrogen, a partir del model atòmic de Bohr. Excitació i
desexcitació de l’electró. Simulacions utilitzades: https://www.dlt.ncssm.edu/tiger/Flash/phase/ElectronOrbits.html http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/atomic_absorption_and_emission_s.html https://teachchemistry.org/classroom-resources/exciting-electrons-simulation