📁 Veure tots

Gestió inclusiva de la diversitat i capacitació professional. Marta Casas. Anuari 2022

La Marta Casas, coautora de l’Anuari 2022, ens explica el plantejament i les principals propostes del seu capítol “Gestió inclusiva
de la diversitat i capacitació professional: un vincle indestriable”. Més informació https://fundaciobofill.cat/publicacions/gestio-inclusiva-de-la-diversitat-i-capacitacio-professional-un-vincle-indestriable #Anuari2022 Per una gestió inclusiva de la diversitat en l’àmbit educatiu cal establir, en primer lloc, un marc comú d’acció que garanteixi la corresponsabilitat en la construcció d’una societat més justa i equitativa i d’una escola capaç de reduir les desigualtats. Per tant, cal una revisió dels conceptes de diversitat i d’inclusió, però també una reflexió sobre què és allò que ens capacita (i que va molt més enllà de la formació o de la transmissió de determinats coneixements) i sobre qui som els professionals de l’educació que ens hem de capacitar (que també depassen l’àmbit escolar). A partir d’aquí, s’estableixen tres principis orientadors de les propostes: 1. El paper dels professionals de l’educació com a agents de canvi social, en la mesura que som capaços de transformar les condicions i les oportunitats. 2. La identificació de barreres per a la inclusió que cal reduir o eliminar, en aplicació de la perspectiva inclusiva, com a canvi fonamental en la mirada sobre la igualtat d’oportunitats i l’equitat. 3. La responsabilitat col·lectiva en la construcció de contextos inclusius, més enllà de les aules i l’escola. Mesures: 1. En l’àmbit del desenvolupament professional, una estratègia de professionalització de l’ofici d’educar que incorpori en formació inicial i contínua però també processos de creixement professional i personal, amb l’aplicació de perspectives de comprensió més crítica de la nostra societat com la pràctica reflexiva, l’educació intercultural, el Culturally Responsive Teaching o l’aprenentatge de base comunitària. A través de propostes d’aprenentatge entre iguals i col·laboració docent, experiències immersives, espais de creixement professional i reflexió compartida, treball sobre expectatives i creences, i l’empoderament dels diversos actors. 2. En l’àmbit de l’abordatge de les barreres per a la inclusió, un ventall d’itineraris formatius específics basats en la planificació dels aprenentatges, la llengua i la comunicació, la continuïtat centre-entorn, les estratègies i metodologies didàctiques i els entorns educatius inclusius. 3. En l’àmbit de la corresponsabilitat social, processos de capacitació adreçats a tots els agents amb responsabilitat en la planificació i gestió educativa (d’àmbit local o de l’administració educativa) i al conjunt de la comunitat educativa, sobre inclusió, equitat i igualtat d’oportunitats, segregació, perspectiva intercultural, etc.