PAU Física Catalunya 2022 27

PAU Física Catalunya 2022 sèrie 2 problema 7 A partir del seu espectre de freqüències, s’identifica un instrument musical (oboè o
piano). Es fa també el càlcul de la potència sonora d’un instrument musical a partir del nivell d’intensitat sonora.