PAU Física Catalunya 2022 28

PAU Física Catalunya 2022 sèrie 2 problema 8 A partir de la longitud dels fotons amb què s’il·lumina un càtode, es
demanen diferents càlculs: freqüència i energia dels fotons, energia dels fotoelectrons. Es demana també el treball d’extració i la longitud d’ona de De Broglie dels fotoelectrons. Per últim, cal representar també en un gràfic l’energia cinètica dels electrons emesos en funció de la freqüència dels fotons.