PAU Física Catalunya 2022 33

PAU Física Catalunya 2022 sèrie 3 problema 3 Volcà Cumbre Vieja. Es modelitza el so emès pel volca com el d’un
tub ple d’aire amb un extrem tancat i l’altre obert.