PAU Química Catalunya 2016 31 apartat a

PAU Química Catalunya 2016 sèrie 3 problema 1 apartat a Predicció de la formació de precipitat de iodur de plom(II) en
mesclar una solució de nitrat de plom(II) amb una solució de iodur de potassi.