PAU Química Catalunya 2017 21

PAU Química Catalunya 2017 sèrie 2 problema 1 Calor a pressió constant i a volum constant