PAU Química Catalunya 2018 36

PAU Química Catalunya 2018 sèrie 3 problema 6 Entalpia de formació, llei de Hess