PAU Química Catalunya 2022 22

PAU Química Catalunya 2022 sèrie 2 problema 2 Càlcul del pH d’una solució d’àcid benzoic. Valoració d’una solució de l’àcid amb
solució de NaOH. Reacció de valoració, material utilitzat i procediment experimental.