PAU Química Catalunya 2022 26

PAU Química Catalunya 2022 sèrie 2 problema 6 Definició de solubilitat molar i càlcul de la solubilitat molar de l’hidròxid de
calci a partir de les dades de l’enunciat. Es plantegen diferents situacions en què es desplaça l’equilibri de solubilitat i es demana l’efecte sobre la massa de sòlid. Es treballen qüestions com l’efecte de l’ió comú, la redissolució de precipitats, …