📁 Veure tots

Qui és i com viu l’estudiantat universitari avui? Presentació de resultats (íntegra)

Presentació dels resultats de l’enquesta Via Universitària per part de l’Elena Sintes, directora científica i executiva del projecte. L’acte es
va celebrar a La Pedrera el 25/5-2016, i va ser organitzat per la Xarxa Vives d’Universitats i la Fundació Jaume Bofill. Més informació http://www.fbofill.cat/agenda/ser-estudiant-universitari-avui http://www.viauniversitaria.net #viauni Com són els estudiants universitaris? Quin és el seu origen social? Ha canviat el seu perfil en els darrers anys? Estudien tots a temps complet, o compaginen l’estudi amb la feina? Com fan front a les despeses associades als estudis superiors? Participen en el teixit associatiu universitari? El sistema universitari, és equitatiu en l’accés? S’ha adaptat a les noves demandes socials sobre l’educació? Quin paper té avui en la mobilitat social? Quin paper podria jugar en l’ascensor social? Les dades de l’enquesta Via Universitària mostren que les universitats de la Xarxa Vives són cada vegada més inclusives, però hi ha encara diferències importants en l’accés i la trajectòria universitària dels estudiants en funció de l’educació dels pares, el seu nivell econòmic i la seva posició social. L’origen familiar condiciona l’accés a la universitat però també la possibilitat d’estudiar: les famílies suporten majoritàriament les despeses associades a l’estudi i a les despeses quotidianes mentre que les beques tenen un pes gairebé residual. Aquestes són dues de les conclusions de l’anàlisi de les dades del Via Universitària. Aquesta recerca (en la que han participat 19 universitats i 20.512 estudiants de les universitats de la Xarxa Vives) ens aporta informació de gran valor sobre les condicions de vida dels i de les estudiants, la seva dedicació a l’estudi, la seva relació amb el món laboral, les seves expectatives sobre els estudis i les diferències entre estudiants d’una o altra branca d’estudis. Podeu accedir a l’Informe Breu “Via Universitària: ser estudiant universitari avui” http://www.fbofill.cat/publicacions/universitaria, a l’informe general d’anàlisi de resultats http://www.fbofill.cat/publicacions/document-de-treball-universitaria-ser-estudiant-universitari-avui, a la presentació usada en l’acte http://www.fbofill.cat/publicacions/qui-es-i-com-viu-lestudiantat-universitari-avui, al dossier de premsa http://www.fbofill.cat/publicacions/dossier-de-premsa-ser-estudiant-universitari-avui i a la gravació íntegra de l’acte http://www.fbofill.cat/videos/qui-es-i-com-viu-lestudiantat-universitari-avui-lequitat-i-la-diversitat-la-universitat Més informació del projecte http://www.viauniversitaria.net