📁 Veure tots

Reacc quim 43) Una mostra d’1,5 g d’un aliatge de Zn i Al que conté un 40% en massa de zinc

DOSSIER REACCIONS QUÍMIQUES 42) SÈRIE 3 PAU. Curs 2004-2005 QUÍMICA .2. La pluja àcida s’origina, entre altres causes, a partir del diòxid
de sofre present a l’atmosfera, que reacciona amb l’oxigen i dóna triòxid de sofre, el qual es combina posteriorment amb l’aigua de pluja i dóna àcid sulfúric. a) Escriviu les dues reaccions esmentades. [0,5 punts] b) Calculeu la concentració molar d’àcid sulfúric present en una mostra de 10L d’aigua de pluja, suposant que s’ha recollit l’àcid corresponent a 15 mg de SO2. [0,5 punts] c) Qüestió de pH d) Qüestió de pH Dades: masses atòmiques: H = 1, O = 16, S = 32 SOL: [H2SO4] = 2,34·10-5 mol · dm-3