📁 Veure tots

Una clau d’èxit: Projectes significatius a centres que fomentin sentit de pertinença – J. Plancheria

En Josep Plancheria, en el marc del projecte «Educació post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» ( rel=”nofollow”>http://www.edupost2015.cat/), proposa 3 reptes importants per a un futur immediat: definir indicadors que mesurin el grau de progrés de tot l’alumnat; l’atenció de les necessitats educatives i socials de l’alumnat i el foment de projectes d’aprenentatge significatiu en base a models d’èxit. Pel que fa als indicadors, haurien de valorar el progrés de tot l’alumnat, des del que té necessitats educatives especials fins al d’altes capacitats. Quant a l’equitat, es refereix per una banda a l’atenció de les necessitats socials, econòmiques i de salut per tal que tot l’alumnat accedeixi en igualtat de condicions i també es refereix a donar una resposta educativa que ha d’estar liderada pels centres i per les famílies incloent a tothom, també al col·lectiu absentista de tercer i quart d’ESO. Finalment es refereix a un factor determinant per l’èxit que és el projecte de centre, que pot ser molt variat i divers però amb un tret característic: han de ser projectes significatius que generin sinergies d’èxit, sobretot a l’aula. Seran diferents i entorn a la música, la dansa, les arts plàstiques, l’esport, amb diferents metodologies de treball, per projectes, col·laboracions, etc., però el més fonamental és que són significatives per a l’alumnat i creen sentiment de pertinença. «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» és un projecte liderat pel Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Jaume Bofill, orientat a fer una contribució al debat sobre la revisió dels objectius per a l’educació mundial post 2015 que està promovent UNESCO. Per tal de poder contribuir a aquest debat mundial, el projecte «Educació Post 2015. Equitat i qualitat per a tothom» convoca a la comunitat educativa de Catalunya a presentar les seves reflexions i propostes per als propers 15 anys a través de diferents mitjans i formats. Per a més informació: http://www.edupost2015.cat/ http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=01&not=1146. #Edupost2015