PAU Química Catalunya 2021 15

PAU Química Catalunya 2021 sèrie 1 problema 5 Predicció de la formació d’un precipitat sòlid en barrejar dues solucions aquoses. Efecte
de l’ió comú, efecte d’un àcid fort i de la temperatura sobre l’equilibri de solubilitat.