📁 Veure tots

Ple 15.9.2022

ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple: 13 de juliol de 2022. 2. Donar compte dels
Decrets dictats per l’Alcaldia i pels Regidors/es amb competències delegades des de la ultima sessió. 3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de les següents sessions: – 27 de juny de 2022 – 11 de juliol de 2022 – 19 de juliol de 2022 – 25 de juliol de 2022 – 29 de juliol de 2022 4. Informació de l’alcaldessa i dels regidors/res delegats/des sobre acords de la junta de govern local i els decrets. 5. Declaració institucional sobre el futur de les ADFs i del nostre territori. 6. Delegació, modificació, clarificació i revocació de les funcions en la Diputació de Barcelona i alhora confirmar l’abast d’anteriors acords de delegació. 7. Denegar la petició per a la modificació de les tarifes del servei municipal de residència i centre de dia municipals de la gent de Sant Fruitós de Bages sol·licitada per mitjà de l’escrit que consta a l’entrada 2022-E-RC-5062 del registre general municipal del dia 27.07.2022 8. Compte general de l’exercici 2021: aprovació definitiva 9. Modificació del pressupost municipal núm. 11/2022 10. Resolució d’al·legacions de diversos interessats contra la imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres contingudes de la segona fase de les obres ordinàries de reurbanització del carrer del Padró i aprovació definitiva. 11. Donar compte dels informes de Tresoreria i Intervenció, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials i el període mig de pagament establert al Reial Decret 1040/2017, de 22 de desembre, pel que es modifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. (segon trimestre 2022) 12. Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal de Sant Fruitós de Bages per a la implantació de la casa museu pintor Alfred Figueras i actuacions complementàries sobre equipaments i espais lliures. 13. Denegar l’aprovació inicial del Pla Especial per a la instal·lació d’un aparcament de caravanes i autocaravanes, al TM de Sant Fruitós de Bages. 14. Aprovació de l’estudi de detall de les alineacions d’edificació al Carrer Pica d’Estats, 2-20 al Polígon Industrial Sant Isidre III promogut per DOLSET I SAPERA, S.L. 15. Aprovar la sol·licitud de la pròrroga del Conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Fruitós del Bages per a la prestació del servei de residència assistida “Residencia municipal d’avis de Sant Fruitós de Bages -EL LLEDONER” per a gent gran dependent, a Sant Fruitós de Bages, exercici 2023. PRECS I PREGUNTES No consten